Επιχορήγηση για Ανελκυστήρα Σκάλας

Επιχορήγηση για Ανελκυστήρα Σκάλας στην Κύπρο

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι διατίθενται επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους ενός ανελκυστήρα σκάλας. Κατανοούμε ότι η υποβολή αίτησης για επιχορήγηση μπορεί να είναι αγχωτική και γι’ αυτόν τον λόγο συγκεντρώσαμε κάποιες πληροφορίες, ώστε να σας βοηθήσουμε να επεξεργαστείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχορηγήσεις που ενδεχομένως δικαιούστε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ). Παρακάτω παραθέτουμε μερικές βασικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες .

Το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων αποσκοπεί στη διευκόλυνση  της διαβίωσης και την προώθηση της ανεξαρτητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια κατάλληλων τεχνικών μέσων και οργάνων καθώς και άλλων βοηθημάτων.

Δικαιούχοι  του Σχεδίου είναι Κύπριοι πολίτες με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι επίσης, Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, καθώς και αλλοδαποί με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προσφύγων Νόμων, με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες και πληρούν όλες τις απαιτούμενες πρόνοιες του Σχεδίου.

Η παρεχόμενη επιχορήγηση μπορεί να καλύψει έως το 80% της τελικής αξίας του αιτούμενου τεχνικού μέσου και μέχρι ενός ανώτατου ποσού, το οποίο θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό με εισήγηση της επιτροπής που θα εξετάζει τις αιτήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατόμων με πολύ χαμηλά εισοδήματα, θα παρέχεται βοήθεια μέχρι και 100% της αξίας του αιτούμενου είδους.

Δίδεται προτεραιότητα ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναπηρίας.

Τα τεχνικά μέσα παρέχονται σε ατομική βάση και εξυπηρετούν και ανήκουν μόνο στον δικαιούχο και όχι σε ιδρύματα, οργανώσεις, σχολεία ή άλλους. Σε περίπτωση μη χρήσης του τεχνικού μέσου ή σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, τότε το μέσο θα πρέπει να παραδίδεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχορήγηση για ανελκυστήρες σκάλας Stannah, επικοινωνήστε μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας θα χαρούν να σας υποστηρίξουν στην συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων.